Nhật ký Giao dịch

Ghi lại suy nghĩ, lý do, hiệu quả khi vào lệnh để thường xuyên nhìn lại và tối ưu chính mình. Lâu dài thành một cuốn nhật ký nho nhỏ để sau nhìn lại những ngày con “thơ ngây” với thị trường.